image

Oferta Qbiq Junior

W naszym Centrum czeka na Was wysoce wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w diagnozie i pracy z dziećmi i młodzieżą, bogato i nowocześnie wyposażone sale terapeutyczne, najnowsze testy do diagnozy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży oraz indywidualne i kompleksowe podejście do pacjentów.

 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia trudności szkolnych
 • terapia dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • terapia ręki
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza integracji sensorycznej

Szczegóły oferty

Diagnoza logopedyczna to pierwsze spotkanie logopedy z dzieckiem i z rodzicem mające na celu przeprowadzenie wywiadu logopedycznego, badanie budowy i sprawności narządów mowy, badanie funkcji oddechowych, fonacyjnych, połykania, ocenę podstawowych umiejętności komunikacyjnych, badanie artykulacji, ocenę słuchu fonematycznego a także badanie rozumienia mowy. Podczas diagnozy stosujemy własne narzędzia logopedyczne a także te, które są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Każdą diagnozę prowadzimy w oparciu o przyjęte standardy prowadzenia diagnozy logopedycznej.

Diagnoza psychologiczna to diagnoza mająca na celu ocenę możliwości intelektualnych dziecka, określenie jego potencjału poznawczego. Podczas diagnozy psychologicznej korzystamy z testów psychologicznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia diagnozy psychologicznej. Stosowane przez nas testy są narzędziami wystandaryzowanymi i znormalizowanymi.

Diagnoza pedagogiczna ma na celu ocenę możliwości dziecka w zakresie jego umiejętności szkolnych związanych z pisaniem, czytaniem, liczeniem. Pedagog analizuje m.in. pojawiające się błędy, rodzaj trudności, ustala jaki jest stopień znajomości zasad ortograficznych a także ich zastosowanie.

Diagnoza gotowości szkolnej to diagnoza określająca możliwości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Badania, które wykonujemy są badaniami pogłębionymi, w stosunku do tych, które są wykonywane na terenie przedszkola. Podczas diagnozy gotowości szkolnej stosujemy narzędzia rekomendowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych z Gdańska oraz Pracownię Testów Psychologicznych.

Diagnoza dysleksji ma celu określenie występowania specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Stwierdzenie dysleksji wymaga przeprowadzenia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej. Konieczna jest także konsultacja okulistyczna i laryngologiczna, wykluczająca wadę wzroku i słuchu.

Diagnoza integracji sensorycznejodbywa się podczas 3-4 spotkań. Terapeuta Integracji Sensorycznej dokładnie analizuje informacje uzyskane od rodziców a także przeprowadza diagnozę dziecka. Diagnoza składa się z kilku części:

 1. Wywiad z rodzicem/rodzicami – pozwalający na uzyskanie jak najszerszych informacji dotyczących dotychczasowego rozwoju dziecka, jego zachowań, funkcjonowania i pojawiających się trudności.
 2. Kwestionariusz – Terapeuta SI poprosi Państwa o wypełnienie kwestionariuszy, które będą uzupełnieniem przeprowadzonego wywiadu i diagnozy dziecka.
 3. Próby kliniczne i testy – Terapeuta SI poprosi dziecko o wykonanie prób klinicznych mających na celu sprawdzenie czy u dziecka występują przetrwałe odruchy, jak kształtuje się jego równowaga, napięcie mięśniowe, koordynacja. Dzieci powyżej 4 roku życia wykonują testy.
 4. Podsumowanie diagnozy – to rozmowa z rodzicami mająca na celu omówienie przeprowadzonej diagnozy, jej wyników oraz zaleceń do pracy z dzieckiem. Rodzice otrzymują diagnozę w formie pisemnej.

Terapia logopedyczna – obejmuje m.in.: ćwiczenia narządów mowy, naukę i kształtowanie prawidłowej artykulacji, ćwiczenia słuchu fonematycznego. W naszym Centrum dla każdego dziecka tworzymy zindywidualizowany plan terapii logopedycznej. Każde prowadzone przez logopedę zajęcia są dokładnie przemyślane i zaplanowane z wykorzystaniem różnorodnych i ciekawych pomocy. Realizacja ich odbywa się na podstawie celów wynikających z szczegółowej diagnozy możliwości, umiejętności i zaburzeń dziecka.

Terapia neurologopedyczna – to specjalistyczna terapia logopedyczna prowadzona przez specjalistów przygotowanych do pracy z każdego rodzaju trudnościami w zakresie zaburzeń kompetencji językowej i komunikacyjnej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny, specjalistyczny program terapii pozwalający jak najpełniej wspierać rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej.

Podczas terapii neurologopedycznej nasi specjaliści pracują z Państwa dzieckiem, aby jak najpełniej wesprzeć proces rozwoju komunikacji. W swojej pracy stosujemy także alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC).

Terapia psychologiczna  – w naszym Centrum oferujemy terapię psychologiczną zarówno dla dzieci, młodzieży jak i rodziców, którzy wymagają wsparcia. Terapia psychologiczna jest dla dzieci, których rozwój psychoruchowy jest nieharmonijny, ma trudności z adaptacją, pojawiają się trudności w zakresie funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, pojawiają się zaburzenia zachowania.

Terapia integracji sensorycznej – ma na celu nauczenie dziecka w jaki sposób powinno reagować na docierające do niego bodźce z własnego ciała oraz z otoczenia. Dzięki indywidualnie dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić np. sprawność motoryczną – motoryki małej i dużej, koordynację ruchów ciała, koncentrację uwagi, funkcjonowanie społeczne czy emocjonalne. Terapia integracji sensorycznej jest terapią dla dziecka, które np.: nie lubi gier i zabaw sportowych, ma opóźniony rozwój mowy, jest nadwrażliwe na dźwięki, dotyk, światło, jest nadpobudliwe ruchowo, ma trudności w nauce pisania i czytania, nie lubi czesania, mycia głowy, obcinania włosów a podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny.

W naszym Centrum prowadzimy terapię integracji sensorycznej dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z ADHD, z nadpobudliwością psychoruchową, z opóźnionym rozwojem mowy, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, z trudnościami w nauce, z obniżoną koncentracją uwagi, z trudnościami w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, z nadmierną lub zbyt niską wrażliwością na bodźce, dla dzieci mających trudnościami w zakresie planowania ruchu, z zaburzeniami w zakresie napięcia mięśniowego, z trudnościami w zakresie realizacji czynności związanych z samoobsługą.

Terapia trudności szkolnych, dysleksji, dysortografii i dysgrafii – to specjalnie zaplanowane i zindywidualizowane ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności szkolnych, w zależności od wieku i potrzeb dziecka. Terapia ta ma na celu rozwijanie, kształtowanie i usprawnianie np.: koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, słuchu fonematycznego, spostrzegania, pracy nad małą motoryką.

Celem tej terapii jest praca nad zaburzonymi funkcjami, które są niezbędne do efektywnej nauki, wyrównywanie braków w zakresie umiejętności i wiadomości szkolnych. Nasi specjaliści pracują także nad podniesieniem samooceny, motywacji, wiary we własne możliwości.

Terapia ręki – Obejmuje zajęcia terapeutyczne w zakresie usprawniania motoryki małej, przy uwzględnieniu holistycznego podejścia do potrzeb i możliwości dziecka.

Pierwszym etapem jest obserwacja mająca na celu określenie rodzaju trudności dziecka, a tym samym, kierunku oddziaływań terapeutycznych. W zależności od poziomu rozwoju motorycznego układany jest indywidualny plan pracy. Dzięki temu terapia ręki staje się przemyślana i kompleksowa. Zajęcia polegają na ćwiczeniach i zabawach z wykorzystaniem różnorodnych metod i pomocy dydaktycznych. Rodzaje aktywności ustalane są w nawiązaniu do indywidualnych preferencji i zainteresowań dziecka, aby terapia ręki kojarzyła się z zabawami przyjemnymi dla dziecka. Wykonywane ćwiczenia są tak dostosowane, by dziecko miało poczucie sprawczości, swobody i sukcesu, dlatego bazują na umiejętnościach posiadanych przez dziecko i umiejętnościach będących w strefie najbliższego rozwoju. Początkowo duży nacisk skierowany jest na normalizację napięcia mięśniowego oraz rozwój motoryki dużej, szczególnie w obrębie obręczy barkowej i kończyn górnych, z uwzględnieniem pozycji i postawy ciała, orientacji w schemacie ciała. Stopniowo wprowadzane są ćwiczenia mające na celu rozwijanie motoryki małej, czyli umiejętności

manualnych i ruchów precyzyjnych, zmierzających do rozwoju sprawności grafomotorycznych związanych z pisaniem i rysowaniem. Motywacją do uczestniczenia w zajęciach jest atmosfera pełna zrozumienia i ciepła oraz podążania za dzieckiem podczas polisensorycznej, aktywnej zabawy.

ZAPRASZAMY DO QBIG JUNIOR – CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Daj nam znać jak możemy pomóc